27/3/23

Stefan Duhonj

Regnskap og teknologi: Hvordan riktig bruk av teknologi kan øke lønnsomheten i bedriften din

Å oppnålønnsomhet er avgjørende for alle bedrifter, spesielt med tanke på langsiktigsuksess. Det er et sammensatt og komplekst bilde, som involverer mangeelementer. Forskning viser at utstrakt bruk av teknologi på de fleste områder ien virksomhet kan øke lønnsomheten betydelig, og dette gjelder også forregnskap og økonomi.

Forståelsenav regnskap og teknologi

Riktigbruk av teknologi er nøkkelen til lønnsomhet. Teknologi i seg selv garantererikke lønnsom drift. Det finnes mange verktøy og flere veier til mål, men detkan være utfordrende å utnytte disse optimalt hvis kunnskap og forståelsemangler. Det er viktig å holde seg oppdatert på relevante verktøy ogsammenligne ulike løsninger for å forbedre regnskaps- og økonomiprosesser.

Effektivitetog endring

Tid erpenger i næringslivet. Tusenvis av timer kan gå tapt hvert år på manuelt arbeidsom kunne vært automatisert. Økt effektivitet er nært knyttet til øktlønnsomhet, og det innebærer å få mer gjort med færre ressurser.Økonomisystemer som Xledger og Tripletex er gode eksempler på systemer somhjelper deg med å være effektiv. Det er viktig å være åpen for endring ogkontinuerlig søke etter metoder for å jobbe smartere og mer kostnadseffektivt.

Dataflytog kvalitet

Somregnskapsfører eller økonomileder er det viktig å få informasjon og data fraandre kilder og systemer enn bare regnskapet og økonomisystemet. Teknologi kanhjelpe deg med å forbedre dataflyten mellom ulike kilder, som for eksempelintegrasjoner med systemer for timeføring, innkjøp eller CRM. Dette redusererrisikoen for feil og forsinkelser og sikrer god datakvalitet, noe som erlønnsomt.

Etkonkurransefortrinn å kunne ligge i forkant

Enøkonomifunksjon eller -avdeling har ansvaret for å levere finansiellstyringsinformasjon for selskapet. Bruk av teknologi kan øke kvaliteten påbeslutningsgrunnlaget og redusere tiden som brukes for å sammenfatte denneinformasjonen. Dette gir deg et konkurransefortrinn ved å hele tiden sefremover og analysere scenarioer, noe som øker sjansene for å ta riktige oglønnsomme beslutninger.

Motivertemedarbeidere

Motiverteog engasjerte medarbeidere er svært lønnsomme. De vil gjøre en bedre jobb,legge større innsats i oppgavene og ha lavere sykefravær