27/3/23

Stefan Duhonj

Teknologi og AI: Automatisering av oppgaver i regnskapsbransjen

Kunstigintelligens (AI) har blitt en integrert del av hverdagen vår, og finnes i altfra telefoner og høyttalere til biler. Nå ser vi at AI også blir stadig merrelevant for næringslivet, spesielt gjennom økt bruk av skybaserte systemer somgjør data tilgjengelig for behandling og analyse.

Selskapersom Semine.ai og Vic.ai er i frontlinjen når det gjelder å utvikle AI-teknologifor regnskapsbransjen. Disse selskapene hjelper bedrifter med å automatisere ogeffektivisere arbeidsprosesser, redusere manuelt arbeid og optimalisereforretningsprosesser.

Automatiseringog effektivisering i regnskapsbransjen

AI kanbistå regnskapsførere og økonomikonsulenter med å håndtere store volumer avbilag og transaksjoner raskere og mer nøyaktig enn hva som er mulig manuelt.For eksempel kan AI-teknologi brukes til å sortere og behandle tusenvis avbilag i timen, noe som fører til betydelige effektiviseringsgevinster.

Ved åbruke AI i regnskapsbransjen kan man også oppnå en høy matchrate mellomfaktiske og forventede transaksjoner, noe som igjen fører til økt nøyaktighet iregnskapet og redusert risiko for feil.

Outsourcingav regnskapstjenester

Størreselskaper har tradisjonelt ikke outsourcet regnskapet sitt i stor grad, men medAI-teknologi kan dette endre seg. Outsourcing av regnskapstjenester kan bli merattraktivt for selskaper med store transaksjonsvolumer, da AI-teknologi kanspare tid og penger, samt forbedre nøyaktigheten og effektiviteten avregnskapsavdelingen.

Dette kangjøre det mer fristende for større selskaper å få hjelp med regnskapet sitt,enten ved å bruke teknologiske løsninger direkte i økonomiavdelingen eller vedå outsource hele regnskapsfunksjonen.

Fordelenemed AI i regnskapsbransjen

I tilleggtil økt effektivitet og nøyaktighet, kan AI-teknologi bidra til raskereoppdatering av regnskapstallene, noe som gir bedre og mer oppdatert informasjonfor beslutningstaking.

På lengresikt kan AI-teknologi også brukes til å analysere og forutsi data, noe som kangi verdifull innsikt for bedrifter om både nåværende og fremtidige forhold.Dette kan for eksempel inkludere prediktiv analyse for bedre beslutninger omproduksjon og strategi, eller karbonrapporter basert på analyse av bedriftenskarbonavtrykk fra fakturaer og leverandører.

Oppsummerter AI en kraftig motor for å drive bedre forretning, og gir bedriftermuligheten